Výukové programy pro školy


Nabídka programů


TECHNIC TEAM
týmový program s technickými stavebnicemi LEGO, MERKUR, BOFFIN pro 1. – 5. třídy ZŠ
součást projektu  TESOPRAM - TEchnické SOutěže PRAžské Mládeže
délka programu: 3 hodiny (180 minut)

Školní třída pracuje ve 3 týmech. Každý tým se pod vedením lektora seznámí s jednou z technických stavebnic Lego, Merkur a Boffin. Následně tým plní jednoduchý konstrukční úkol.  Své řešení a výsledek na závěr předvede a prezentuje celé třídě. Funkčnost všech výtvorů žáci ověří na společném technickém modelu (kolejiště). Úspěšný třídní tým je oceněn titulem „TECHNIC TEAM“.

Týmový úkol vychází z jedné vybrané výukové a vzdělávací oblasti: dopravní výchova, ekologická výchova a polytechnická výchovy. Program navazuje na RVP ZV pro I. st. ZŠ (Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce).


DŘEVODÍLNA
Rozvoj praktické pracovní zručnosti. Využíváním pracovních pomůcek, nářadí a nástrojů pro ruční opracování se rozvíjí jemná motorika, celková pohybová koordinace a manuální zručnost. Postupná výroba za použití různých materiálů. Děti se seznamují s různými druhy nářadí, jejich použitím a bezpečným zacházením. Po představení konečného výrobku (většinou dřevěné hračky) a technologického postupu se děti pouštějí pod vedením lektora do samostatné práce a snaží se o co nejzdařilejší výrobek.

Více dle RVP


LOGÁČEK A ÍKVENKA
Rozvoj logického myšlení a úsudku formou řešení nejrůznějších úloh a hádanek. Žáci se snaží nalézt řešení, jež může být do značné míry nezávislé na obvyklých a obecně platných postupech. Obtížnost a formy zadání jsou závislé na věku dětí. V úlohách pro žáky I. stupně se objevují např. geometrické tvary, logické řady, souměrnost, prostorová představivost atd. Žáci II. stupně se pak potkávají např. s desetinnými čísly, zlomky, procenty, rovnicemi, přímou a nepřímou úměrností, prostorovými tělesy atd. Program je koncipován pro práci ve dvojicích, společné řešení úloh vede k posilování komunikačních dovedností a spolupráci.

Více dle RVP


EDISON, TESLA A JÁ
Praktické ověření teoretických pojmů jako: vodivost, napětí, proud, odpor. Seznámení s elektrotechnickými pomůckami, nástroji a s jejich správným a bezpečným zacházením. Žáci se učí číst ve schématu zapojení a mohou se pokusit i o vlastní řešení. Jsou vedeni k dodržování technologického postupu při pájení a následnému oživení výrobku.

Více dle RVP


LEGO MECHANIKA
Osvojení základních znalostí z oblasti fyziky a mechaniky. Na připravených LEGO modelech budou demonstrovány základní principy z oblasti mechaniky (převody, kola, osy, páky, kladky), praktické využití fyzikálních zákonitostí si pak žáci ověří na jednoduchých strojích, které si sami postaví (kolotoč, katapult, různé druhy jezdítek apod.).

Více dle RVP


LETEM S VĚTREM
Prostřednictvím světa LETECKÉHO MODELÁŘSTVÍ se děti dozvídají zajímavosti z oblasti létání a její historie nebo základní konstrukční a aerodynamické zákonitosti. Žáci využívají pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, čímž se rozvíjí jemná motorika, celková pohybová koordinace a manuální zručnost. Výsledkem snažení je jednoduché balzové házedlo postavené podle předloženého nákresu. Při výrobě házedla je kladem důraz na přesné zabroušení hran křídel, lepení jednotlivých dílů a celkového provedení. Za příznivého počasí porovnáme letové vlastnosti našich házedel při soutěži.

Více dle RVP


PO STOPÁCH AYRTONA SENNY
Program “Po stopách Ayrtona Senny“ žáky zavede do světa AUTODRÁHOVÉHO MODELÁŘSTVÍ. Osvojení základních znalostí z oblasti mechaniky a konstrukce (převody, kola, osy, převodové poměry). Při stavbě papírové karoserie je rozvíjena především jemná motorika. Programem se prolínají i prvky dopravní výchovy (bezpečnost a pohyb v provozu na běžných komunikacích). Autodráha, na které žáci vyzkouší své vyrobené modely, má osm drah, je 40 m dlouhá a splňuje veškeré parametry pro závody republikové i mezinárodní (jezdí se zde i mistrovství Evropy).

Více dle RVP


ANIMOVANÝ FILM
Seznámení s prostředím animovaného filmu, včetně praktických ukázek, které žáky vedou k natočení vlastního krátkého filmu. Žáci se po zvolení tématu rozdělí do pracovních skupin – animátoři, rekvizitáři, kameramani a režisér. Tvorba obrazového scénáře, výroba loutek či kreseb, stavba scény, vyzkoušení filmové techniky, animace filmu. Výstupem jsou krátké animované filmy.

Více dle RVP


ATELIÉR FOTOGRAFIE – PORTRÉT DIGITÁLNĚ
Fotografická studie lidské tváře v závislosti na světle, výrazu a míře stylizace. Důležitými souvislostmi jsou i etika a estetika.
Vytváření světelných situací pomocí ateliérových světel, ve kterých lze vidět a fotografovat účin světla na tváři. Fotografování tváří v různých emocích při tradičním světelném schématu. Stylizace – experiment se světlem i stylizace v PC editoru Photoshop.

Více dle RVP


ATELIÉR FOTOGRAFIE – PORTRÉT A FOTOLABORATOŘ
Cílem programu je fotografická studie lidské tváře v závislosti na světle, výrazu a míře stylizace. Důležitými souvislostmi jsou etika a estetika i fotochemický proces.
Vytváření světelných situací pomocí ateliérových světel, ve kterých lze vidět a fotografovat účin světla na tváři. Fotografování tváří v různých emocích při tradičním světelném schématu. Ve druhé části bude vyvolán naexponovaný negativ a následně zvětšenina - pozitiv.

Více dle RVP


ZÁBAVNÁ MÓDA
Co vlastně znamená móda, proč není každý kus oblečení stejný a proč nenosíme jenom praktické a užitečné věci? Žáci se seznámí s uměleckou tvorbou oděvu, povíme si o možném zpracování, materiálech, necháme působit fantazii. Nakonec děti společně vytvoří oděv v životní velikosti z odpadních materiálů.

Více dle RVP


MÓDNÍ KREATIVNÍ WORKSHOP
Seznámení s oblastí umělecké tvorby oděvu – žáci poznají, že móda není jen užitková záležitost, ale že může být také prostředkem uměleckého vyjádření sebe sama. V malých skupinách společně vytvoří oděv v životní velikosti z odpadových materiálů.

Více dle RVP


VÝTVARNÝ ATELIÉR - AKČNÍ MALBA
Otevírání principů základní lidské tvořivosti a podpora komunikační schopnosti a možnosti dětí. Představení vybraných děl akčních malířů jako orientační přehled a inspirační zdroj. Děti dále pracují s akrylovými barvami na velké ploše potažené igelity. Zde začíná např. výtvarná hra „Proudění vzduchu“. Na asi 10 m dlouhých a 1 m širokých pruzích papíru pak stěrkami a válečky v týmech vytváří různě se proplétající „komunikační kanály“. Mají naprosto volnou ruku v použité barevnosti i tvarové rozmanitosti svých prací.

Více dle RVP


DRAMA A LITERATURA
Interaktivní programy dramatické výchovy. Žáci se učí spolupracovat ve skupinách, navzájem se vnímat a respektovat při společné tvorbě. Skrze osobní prožitek si vytváří postoj ke konkrétním společenským a sociálním tématům. Programy jsou postaveny na příbězích a tématech literárních předloh inspirativních autorů. Využívá se zde hry a možností divadla (hra v roli, improvizace, řešení konfliktů), literárních, výtvarných, hudebních a pohybových činností.

Více dle RVP


ZÁŽITKOVÁ VÝTVARNÁ PEDAGOGIKA
Akční tvorba, výtvarná fotografie a animace formou zážitkové pedagogiky. Cílem programu je otevření dalším možnostem a experimentům v svém výtvarném projevu. Na základě inspirace historickými a fiktivními příběhy, žáci budou prožívat, ilustrovat, přetvářet, interpretovat a experimentovat s barvami, fotografií a pohybem.

Více dle RVP


NA JEDNÉ LODI
Kapitán a první důstojník vás již netrpělivě očekávají na palubě objevitelské lodi. Každý námořník má své místo na lodi a všichni musí táhnout za jeden provaz, aby se celá posádka bezpečně vrátila zpátky do domovského přístavu. Prostor ke společné aktivitě, při které si účastníci mohou posílit komunikační dovednosti a schopnost týmové kooperace. Zbavení strachu a zábran z interakce s ostatními spolužáky. Rozvoj schopnosti improvizovat a řešit náročné situace, rozvoj fantazie a kreativity.

 Více dle RVP


PUTOVÁNÍ ZA ČTYŘMI ŽIVLY
Prostor pro zlepšování i upevňování techniky hry na drumben/buben, ale také pro zážitek ze společného bubnování i radost z výstupu společné tvořivé práce. Důraz na hlubší rytmickou dovednost a poskytnutí prostoru pro samostatnou práci. Prostor pro účastníka být „sám“ a také „se skupinou“, možnost užít si atmosféru, kterou vytváří skupinová práce. Posílení sebevědomí a víry ve vlastní schopnosti, rozvoj kreativity a fantazie.

Více dle RVP 


ANDY WARHOL - POP ARTOVÝ PORTRÉT (GRAFICKÝ DESIGN)
Zvládnutí základních funkcí programu Photoshop Elements a získání povědomí o jednom z velmi zajímavých uměleckých směrů, který je využíván mnoha umělci i v současnosti. Žáci se naučí základní práci s digitálním fotoaparátem, zpracování fotografií, tvorbu portrétu, kolorování a ovládání dalších funkcí grafického programu Photoshop Elements. Výstupem je kolorovaný čtyřportrét ve stylu díla Andy Warhola  „Marilyn Monroe“ ve formátu JPG vypálený na CD.

Více dle RVP