DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Stanice techniků

Zážitková výtvarná pedagogikaCíl: Vzdělávací program je zaměřen na akční tvorbu, výtvarnou fotografii a animaci formou zážitkové pedagogiky. Cílem programu je otevření se dalším možnostem a experimentům ve svém výtvarném projevu.

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence k řešení problémů
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje na oblast 5.5 (Člověk a společnost) a 5.7.2 RVP ZV (Výtvarná výchova)
Délka programu: 4 vyučovací hodiny (180 minut)
Cena: 80 Kč/osoba
Kapacita: 24 žáků
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: MgA. Jaromír Santler, Dáša Chladová
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace: Žáci se rozdělí do tří skupin podle odborností -– akční tvorba, fotografie a animace. Na základě inspirace historickými a fiktivními příběhy budou žáci prožívat, ilustrovat, přetvářet, interpretovat a experimentovat s barvami, fotografií a pohybem. Na konci programu proběhne společná přehlídka prací.

Podobné články

Animovaný film
Seznámení s prostředím animovaného filmu. Proces natočení vlastního krátkého filmu. 
Výtvarný ateliér – akční malba
Otevírání principů základní lidské tvořivosti a podpora komunikační schopnosti a možnosti dětí. Představení vybraných děl akčních malířů. Děti pracují s akrylovými barvami, zažijí si akční výtvarné hry. Mají naprosto volnou ruku v použité barevnosti i tvarové rozmanitosti svých prací. 
Ateliér fotografie – portrét digitálně
Fotografická studie lidské tváře v závislosti na světle, výrazu a míře stylizace. Důležitými souvislostmi jsou i etika a estetika. Stylizace – experiment se světlem i stylizace v PC editoru Photoshop.