DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Chemie

Poslední aktualizace 18. 10. 2018, v 17:00 h.

Od školního roku 2012/13 laboratoř chemie na Stanici přírodovědců úzce spolupracuje s Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR v Dejvicích. Ti nejlepší mají možnost o prázdninách pracovat několik týdnů na pracovištích ÚOCHB.

Aktuality

Festival vědy

Akademie mládeže
Přednášky se konají vždy v úterý v 17 hodin v posluchárně BII v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 - Dejvicích, Technická 1903.

 • 27. listopadu 2018 – Biodegradabilní polymery pro mikro/nanomotory                                        
  Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D.
   
 • 11. prosince 2018 – Chemické metody v kriminalistice                                                                 
  prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Každoroční setkání chemiků z chemických kroužků
Kde a kdy:
Předvánoční sraz je letos výjimečně zrušen, poněvadž celý měsíc prosinec jsem v lázních (jiný termín nebyl)
Pivnice U Bazénu (Mírového hnutí 2137/7), Chodov, stanice busu Brodského – čtvrtek 20. června 2019 od 19 hodin

Kroužky ve školním roce 2018/19
Podle počtu zájemců bylo uděláno rozdělení do kroužků – viz níže. Kroužky od 15 h jsou vždy pouze dvouhodinové (2x45 min) a jsou určeny pro tři stupně začátečníků (viz níže). Kroužky od 17 h jsou vždy tříhodinové (3x45 min) a jsou určeny pro pokročilé. Termíny se svojí náplní na základě přihlášek jsou uvedeny níže. Kroužky zahájí svou činnost na začátku října, některé až na začátku listopadu (vysvětlení viz níže). Během října a listopadu je možné se do kroužků dohlásit. V lednu 2019 je možné se dohlásit na druhé pololetí.

Pro školní rok 2018/19 budou nutné některé změny. Začátkem září jdu na operaci a poté na následující rehabilitaci, takže vést kroužky budu pravděpodobně schopen až od listopadu. Snažím se obstarat náhradníky z řad zkušených bývalých studentů, ale pravděpodobně se mi to nepodaří na všech osm termínů. U kroužků, které zahajují později bude snížena cena. Proto i pohovory s novými studenty budu chtít provést v druhé polovině srpna a v prvním týdnu v září v pondělí a úterý.

V současné době je známo zahájení všech kroužků. Bližší informace viz níže u kroužků.

Termíny kroužků: (jejich náplň bude doplněna podle počtu přihlášených a jejich školního rozvrhu)
Pondělí: 17.00–19.15 pokročilí 2a      zahájení 29. října 2018
Úterý: 15.00–16.30 začátečníci Z1     zahájení 23. října 2018
Úterý: 17.00–19.15 pokročilí 1a          zahájení 25. září 2018
Středa: 15.00–16.30 začátečníci Z3   zahájení 24. října 2018
Středa: 17.00–19.15 pokročilí 1b        zahájení 26. září 2018
Čtvrtek: 15.00–16.30 začátečníci Z2  zahájení 25. října 2018

Informace pro ty, kteří již kroužky navštěvovali v minulém roce:
U vás nepotřebuji osobní pohovor, poněvadž vaše znalosti jsou mi známy. Potřebuji pouze tři následující informace, které mi pošlete na e-mail:

 • mám/nemám zájem ve školním roce 2018/19 chodit na kroužek chemie
 • změny v e-mailové adrese a telefonním čísle, případně změny bydliště a školy
 • mohu chodit v těchto dnech: doplníte ihned, jakmile budete znát školní rozvrh – čím více volných termínů uvedete, tím je větší šance, že budete moci navštěvovat kroužek  náplní, která vám bude více vyhovovat    

Informace pro nové zájemce:
Přihlásit se mi můžete na níže uvedenou e-mailovou adresu kdykoliv během prázdnin nebo i během školního roku, ale se všemi z vás budu potřebovat osobně krátce promluvit. Náplní "pohovoru" bude zjištění vaších údajů (jméno, příjmení, rodné číslo, pojišťovna, adresa, číslo mobilu, e-mail, název školy, jméno a příjmení zástupce, jeho mobil a e-mailová adresa), přibližné znalosti chemie (nic neví, začátečník, průměrné znalosti, dobré znalosti, ví tolik, že se od něho můžeme učit atd.).

Pohovory budou probíhat v druhé polovině srpna od 20. 8. do 30. 8. 2018 na základě telefonické domluvy nebo v prvním týdnu v září  (po 14–19 h, út 14–17 h).

Prosím, dejte mi včas vědět, který termín jste si vybrali.

Náplň kroužků:
    Laboratorní práce z chemie: anorganické, analytické, organické, výběr z fyzikální chemie a biochemie
    Laboratorní technika i pro "nechemiky", např. biology, farmaceuty, mediky...
    Vaše dobrá příprava na chemické soutěže či přijímací zkoušky

V posledních letech se nám osvědčilo rozdělení tematiky do 6–7 let. Toto je upraveno pro ty, kteří ještě nemají chemii ve škole a začínají již s chemií ve 12 nebo 13 letech. Pro ty, kteří přijdou do kroužku později, je pochopitelně nutné obsah zhustit – není to problém, poněvadž lze předpokládat, že začátečnické znalosti již mají. Přibližná náplň rozdělená do 6 let je následující:

1. rok – začátečníci 1: Základy obecné chemie, praktické provedení sedimentace, filtrace, centrifugace, krystalizace, destilace, sublimace a extrakce. Základní typy reakcí, praktické ověření závislosti rychlosti reakce na podmínkách, koncentrace roztoků a jejich příprava, kyseliny, zásady, soli, názvosloví (hydridy, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli, anionty, kationty), základy výpočtů, vyčíslování acidobazických a redoxních rovnic.

2. rok – začátečníci 2: Základy anorganické chemie, vodík, kyslík, nekovy, kovy, přechodné kovy. Příprava, výroba, vlastnosti, nejdůležitější sloučeniny. Praktické provedení některých příprav látek a jejich vlastností.

3. rok – začátečníci 3: Základy organické chemie, přípravy uhlovodíků, přípravy halogenderivátů a jejich reakce, přípravy hydroxyderivátů a etheru, přípravy N látek, přípravy aldehydů a ketonů, reakce aldehydů a ketonů, přípravy karboxylových kyselin, přípravy funkčních a substitučních derivátů karboxylových kyselin. Praktické přípravy základních představitelů jednotlivých skupin.

4. rok – pokročilí 1: Kvalitativní analytická chemie anorganických látek (kationty, anionty), kvantitativní analytická chemie anorganických látek, gravimetrie, volumetrie (alkalimetrie, acidimetrie, manganometrie, jodometrie, argentometrie, chelatometrie - vždy přímá a zpětná titrace), základy kvalitativní organické analýzy, vybrané metody instrumentální analýzy.

5.–6. rok – pokročilí 2: Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, nukleofilní substituce chlorderivátů, bromderivátů a jodderivátů, adice, výměna halogenu, méně časté přípravy, reakce s halogenderiváty: Wurtz, Wurtz-Fittig, Friedel-Crafts, dehydrohalogenace, Williamson, Grignardovo činidlo a jeho reakce na primární, sekundární, terciární alkoholy a na karboxylové kyseliny).

7. rok – pokročilí 3: Vícestupňové syntézy organické chemie, náročnější instrumentální metody.

Více informací můžete získat na e-mailu: prozde@seznam.cz nebo na telefonu 776 781 923
Starší stránky na adrese: www.chemici.cz již bohužel nejsou aktualizovány

Zdenko Procházka

 

Fotografie z kroužků a akcí
Potkali jste nás na Festivalu vědy? Chodíte k nám na kroužek chemie? Třeba se najdete na některé z našich fotografií.
Pokusy
Pár ukázek toho, co si u nás můžete vyzkoušet.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Otevírací doba

  VÍCE INFORMACÍ
 • Vození na ponících

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bodový program

  VÍCE INFORMACÍ
 • Den dětí se Čtyřlístkem

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na letní příměstské tábory je již otevřeno

  VÍCE INFORMACÍ