DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

ChemieOd školního roku 2012/13 laboratoř chemie na Stanici přírodovědců úzce spolupracuje s Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR v Dejvicích. Ti nejlepší mají možnost o prázdninách pracovat několik týdnů na pracovištích ÚOCHB.

Aktuality

Akademie mládeže

S velkým potěšením si vás a vaše studenty dovolujeme pozvat na přednášky výročního – již 50. ročníku Akademie mládeže! Jako již tradičně je pro zájemce připravena pestrá paleta přednášek, v letošním roce reflektující současnou podobu jednotlivých chemických odborností.  Cyklus přednášek se bude opět konat v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6.

Všech šest přednášek se bude konat vždy v posluchárně B II v budově B VŠCHT (Technická 1903) v úterý od 17 hodin.

 3. října 2017 – O čem je současná biochemie, prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

17. října 2017 – O čem je současná anorganická chemie, prof. Dr. Ing. David Sedmidubský

31. října 2017 – O čem je současná petrochemie, doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

14. listopadu 2017 – O čem je současná makromolekulární chemie, prof. Ing. Jan Roda, CSc.

28. listopadu 2017 – O čem je současná organická chemie, prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.

12. prosince 2017 – O čem je současná fyzikální chemie, prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

 

Každoroční setkání chemiků z chemických kroužků

Kde a kdy: Kellyxir – čtvrtek, 21. prosinec 2017 od 19 h

Pivnice U Bazénu (Mírového hnutí 2137/7, Chodov) – červen 2018 od 19 h (datum bude upřesněno)

 

Kroužky ve školním roce 2017/18

Podle počtu zájemců bylo uděláno rozdělení do kroužků – viz níže. Kroužky od 15 h jsou vždy pouze dvouhodinové (2x45 min) a jsou určeny pro tři stupně začátečníků (viz níže). Kroužky od 17 h jsou vždy tříhodinové (3x45 min) a jsou určeny pro pokročilé. Termíny se svojí náplní na základě přihlášek jsou uvedeny níže. Kroužky zahájí svou činnost na konci září. Během října a listopadu je možné se do kroužků dohlásit. V lednu 2017 je možné se dohlásit na druhé pololetí.

Termíny kroužků:

Pondělí: 15.00–16.30 začátečníci Z1

Pondělí: 17.00–19.15 pokročilí P2a

Úterý: 15.00–16.30 začátečníci Z3

Úterý: 17.00–19.15 pokročilí P1a

Středa: 15.00–16.30 začátečníci Z2

Středa: 17.00–19.15 pokročilí P1b

Čtvrtek: 17.00–19.15 pokročilí P2a  

 

Informace pro ty, kteří již kroužky navštěvovali v minulém roce:

U vás nepotřebuji osobní pohovor, poněvadž vaše znalosti jsou mi známy. Potřebuji pouze tři následující informace, které mi pošlete na e-mail:

  •     mám/nemám zájem ve školním roce 2017/2018 chodit na kroužek chemie
  •     změny v e-mailové adrese a telefonním čísle, případně změny bydliště a školy
  •     mohu chodit v těchto dnech: doplníte ihned, jakmile budete znát školní rozvrh – čím více volných termínů uvedete, tím je větší šance, že budete moci navštěvovat kroužek s náplní, která vám bude více vyhovovat   

Informace pro nové zájemce:

Přihlásit se mi můžete na níže uvedenou e-mailovou adresu kdykoliv během prázdnin nebo i během školního roku, ale se všemi z vás budu potřebovat osobně krátce promluvit. Náplní "pohovoru" bude zjištění vaších údajů (jméno, příjmení, rodné číslo, pojišťovna, adresa, číslo mobilu, e-mail, název školy, jméno a příjmení zástupce, jeho mobil a e-mailová adresa), přibližné znalosti chemie (nic neví, začátečník, průměrné znalosti, dobré znalosti, ví tolik, že se od něho můžeme učit atd.).

Pohovory budou probíhat v týdnu od 11. do 14. září 2017 (po 15–18 h, út 17–18 h, st 15–18 h, čt 15–18 h). Výjimečně se můžeme domluvit na jiném termínu.

Prosím, dejte mi včas vědět, který termín jste si vybrali.

Zařazení do kroužku již bylo provedeno. Termíny byly vybrány tak, aby termín vyhovoval co největšímu počtu zájemců.

Náplň kroužků:

    Laboratorní práce z chemie: anorganické, analytické, organické, výběr z fyzikální chemie a biochemie

    Laboratorní technika i pro "nechemiky", např. biology, farmaceuty, mediky...

    Vaše dobrá příprava na chemické soutěže či přijímací zkoušky

V posledních letech se nám osvědčilo rozdělení tematiky do 6–7 let. Toto je upraveno pro ty, kteří ještě nemají chemii ve škole a začínají již s chemií ve 12 nebo 13 letech. Pro ty, kteří přijdou do kroužku později, je pochopitelně nutné obsah zhustit – není to problém, poněvadž lze předpokládat, že začátečnické znalosti již mají. Přibližná náplň rozdělená do 6 let je následující:

1. rok – začátečníci 1: základy obecné chemie, praktické provedení sedimentace, filtrace, centrifugace, krystalizace, destilace, sublimace a extrakce. Základní typy reakcí, praktické ověření závislosti rychlosti reakce na podmínkách, koncentrace roztoků a jejich příprava, kyseliny, zásady, soli, názvosloví (hydridy, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli, anionty, kationty), základy výpočtů, vyčíslování acidobazických a redoxních rovnic.

2. rok – začátečníci 2: základy anorganické chemie, vodík, kyslík, nekovy, kovy, přechodné kovy. Příprava, výroba, vlastnosti, nejdůležitější sloučeniny. Praktické provedení některých příprav látek a jejich vlastností.

3. rok – začátečníci 3: základy organické chemie, přípravy uhlovodíků, přípravy halogenderivátů a jejich reakce, přípravy hydroxyderivátů a etheru, přípravy N látek, přípravy aldehydů a ketonů, reakce aldehydů a ketonů, přípravy karboxylových kyselin, přípravy funkčních a substitučních derivátů karboxylových kyselin. Praktické přípravy základních představitelů jednotlivých skupin.

4. rok – pokročilí 1: kvalitativní analytická chemie anorganických látek (kationty, anionty), kvantitativní analytická chemie anorganických látek, gravimetrie, volumetrie (alkalimetrie, acidimetrie, manganometrie, jodometrie, argentometrie, chelatometrie - vždy přímá a zpětná titrace), základy kvalitativní organické analýzy, vybrané metody instrumentální analýzy.

5.–6. rok – pokročilí 2: praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, nukleofilní substituce chlorderivátů, bromderivátů a jodderivátů, adice, výměna halogenu, méně časté přípravy, reakce s halogenderiváty: Wurtz, Wurtz-Fittig, Friedel-Crafts, dehydrohalogenace, Williamson, Grignardovo činidlo a jeho reakce na primární, sekundární, terciární alkoholy a na karboxylové kyseliny).

7. rok – pokročilí 3: vícestupňové syntézy organické chemie, náročnější instrumentální metody.

Více informací můžete získat na e-mailu: prozde@seznam.cz nebo na telefonu 776 781 923

Starší stránky na adrese: www.chemici.cz již bohužel nejsou aktualizovány

 

Fotografie z kroužků a akcí
Potkali jste nás na Festivalu vědy? Chodíte k nám na kroužek chemie? Třeba se najdete na některé z našich fotografií.
Pokusy
Pár ukázek toho, co si u nás můžete vyzkoušet.

Podobné články

Obojživelníci
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Savci
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
ZŠ A. Čermáka
Zájmová činnost Stanice techniků na ZŠ A. Čermáka. Nabídka pro školní rok 2017 / 2018
Etologie
Základními způsoby chování živočichů (potravní, komfortní, ochranné, reprodukční, sociální chování a komunikace) a jejich příklady. Ukázka jednotlivých prvků chování u zvířat chovaných ve Stanici přírodovědců. 
Chemie
Program v dobře vybavené chemické laboratoři k doplnění školního výkladu. Je možné domluvit náročnější experimenty.
Divadelní – hudební sál
Kinosál – víceúčelový sál s pódiem a projektorem
rozměry:
sálu: 4,8x12m, pódia: 4x4,8m, (50 míst k sezení)
cena:
200 Kč/h místnost, 50 Kč/h projektor, 100 Kč blok flipchartových papírů (25 ks)

Naše akce
Karlínské Spektrum nabízí široké spektrum akcí pro veřejnost. Na našich akcích jsou vítání předškoláci, školáci, rodiny s dětmi i senioři.
Ptáci
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Bezobratlí
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.