DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Míč. hry pro nejmenší 1 / Kollárova (4 - 6 let)

Termín konání je orientační, může být změněn. Hra patří mezi nejpřirozenější činnosti dětí, je neodmyslitelnou součástí dětského světa a také tím nejlepším a nejvýznamnějším výchovným prostředkem. Hra přináší radost, slouží k učení a poznávání. Dítě se ve hře učí, prohlubuje paměť, myšlení, řeč, zdokonaluje své pohybové dovednosti apod. Prostřednictvím hry poznává dítě život a vytváří si k němu vztah. V duchu těchto principů je koncipován i kroužek Míčových her pro děti předškolního věku. Je zaměřen na zvládnutí základů pohybových her s míčem i bez něj, prostorové orientace, užívání různého náčiní, zvládání rolí ve skupině aj. Cílem kroužku je také rozvoj sebekontroly, komunikačních dovedností dětí i podpora soutěživosti v duchu fair play. 16 lekcí za pololetí.


Vybavení:  X

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ST 16:30-17:30


Adresa a kontakt

VOŠE Kollárova 5, Praha 8
Tereza Čížková, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři